تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر باغات انار شهرستان ساوه
همانطور که کارشناس محترم آقای مهندس قنبری فر توضیح می دهند ، باغ انار حاضر در شهرستان ساوه (قطب تولید انار کشور) واقع شده و به مدت 3 سال متوالی از محلولپاشی کود فسفر مایع معجزه گر در این باغ استفاده شده است ،توضیحات کاملا گویا است و در مجموع می توان اظهارات کارشناس محترم را در 3 عنوان بسیار اصلی و مهم دسته بندی نمود :
1- این باغ علیرغم آلودگی به نماتد توانسته پس از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر در سال قبل ، در بهار امسال (اردیبهشت 1403) خود را بازیابی و به خوبی توان تولید خود را نشان دهد .
2-از تاثیرات بسیار مهم فسفر مایع معجزه گر در این مزرعه نگهداری شکوفه های اولیه است که این مسئله از بعد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .
3-وضعیت عمومی باغ بسیار عالی و با نشاط است (برگها کاملا سبز و پهن ، هیچ اثری از سرما زدگی و آسیب های آن مشاهده نمی شود) .

  تاثیر فسفر مایع معجزه گر بر باغات انار ساوه 

همانطور که باغدار گرامی توضیح می دهد :
در اثر استفاده از فسفر مایع معجزه گر یه میزان 20 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی در یک نوبت ، تاثیرات زیر به وضوح دیده می شود :
1- سر زندگی و شادابی عمومی درختان و بازار پسندی محصول
2- بهبود در تعداد و ازدیاد شاخه ها و شکوفه ها و ماندگاری آنها
3- کاهش میزان نماتد که از اثرات ثانویه است .
4- بهبود و تاثیر در وضعیت رشد و تسریع در ارسال به بازار#