تاثیر کود فسفر مایع روی گیاه ذرت

قبل از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر
تصویر (1) قبل از استفاده کود فسفر مایع معجزه گر در مزرعه
بعد از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر
تصویر (2) بعد از استفاده کود فسفر مایع معجزه گر در مزرعه