تاثیر فسفر مایع بر مزرعه ذرت دسته‌هااهمیت فسفر مایع در تغذیه گیاه ذرت

اهمیت محلولپاشی فسفر در تغذیه ذرت و برنامه کودی آن ؟

از کلیدی ترین کودهایی که در برنامه کودی فسفر در تغذیه ذرت نقش اساسی دارد کودهای مایع فسفره همانند کود…