کمبود فسفر در گیاهان دسته‌هامعرفی فسفر مایع معجزه گر

فسفر مایع معجزه گر بهترین راه کنترل کمبود فسفر در گیاهان

تشخیص کمبود فسفر در گیاهان از کمبود سایر اجزا مانند نیتروژن و پتاسیم دشوارتر است. در مراحل رشد اولیه گیاه،…